Voorwaarden & privacy

VOORWAARDEN op HuurwoningenMiddelburg De Gebruiker verklaart door het gebruik van www.huurwoningenmiddelburg.nl kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee in te stemmen. www.huurwoningenmiddelburg.nl wordt hierna vermeld als HuurwoningenMiddelburg.

Artikel 1. Definities op HuurwoningenMiddelburg Artikel 2. Identiteit van HuurwoningenMiddelburg Artikel 3. Account op HuurwoningenMiddelburg Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst op HuurwoningenMiddelburg Artikel 5. Weergave op HuurwoningenMiddelburg Artikel 6. Huurwoningaanbod op HuurwoningenMiddelburg Artikel 7. Betalingswijze en tarieven op HuurwoningenMiddelburg Artikel 8. Rechten en Verplichtingen van de Wederpartij Artikel 9. Huurwoningaanbod en verplichtingen Verhuurder (aanbieder) op HuurwoningenMiddelburg Artikel 10. Toestemming Artikel 11. Aansprakelijkheid van HuurwoningenMiddelburg Artikel 12. Overmacht Artikel 13. Beëindiging Artikel 14. Rechtskeuze en jurisdictie van HuurwoningenMiddelburg Artikel 15. Varia

Artikel 1. Definities op HuurwoningenMiddelburg Platform: het platform dat via HuurwoningenMiddelburg en onderliggende pagina's bereikbaar is.

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van HuurwoningenMiddelburg;

Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwant rechten, zoals auteursrechten, merkenrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankenrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.

HuurwoningenMiddelburg: de website www.huurwoningenmiddelburg.nl , eigendom van HuurwoningenNederland gevestigd aan het Oosterland 6 , 9765 BM in Paterswolde;

Gebruiker: dit is iedereen die van de diensten op HuurwoningenMiddelburg gebruik maakt;

Account: een individuele sectie en/of groepssectie die door jou wordt gecreëerd en beheerd wanneer jij je aanmeldt op het Platform.

Verhuurder: een gebruiker die een Huurwoning op HuurwoningenMiddelburg aanbiedt voor de verhuur in Middelburg.

Huurder: een gebruiker die opzoek is naar een Huurwoning op HuurwoningenMiddelburg.

Voor HuurwoningenMiddelburg gelden onderstaande voorwaarden en het Nederlands Recht. Deze voorwaarden kunnen door HuurwoningenMiddelburg worden gewijzigd zonder persoonlijke notificatie. Wijzigingen in deze voorwaarden worden op de startpagina van HuurwoningenMiddelburg vermeld.

Artikel 2. Identiteit van HuurwoningenMiddelburg 2.1 Statutair gevestigd te Groningen en handelend onder de naam: HuurwoningenNederland, Kamer van Koophandel nummer 02094127 en BTW-plichtig ''BTW-nummer NL194275036B01'' te bereiken op info@huurwoningennederland.nl

Artikel 3. Account op HuurwoningenMiddelburg 3.1 Om optimaal gebruik te kunnen maken van HuurwoningenMiddelburg, moet je een Account aanmaken op de manier zoals beschreven op het platform. Je staat er jegens HuurwoningenMiddelburg voor in dat de informatie die je bij het aanmaken van je Account verstrekt compleet en juist is. Tijdens registratie moet je tevens een wachtwoord en gebruikersnaam opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot het Platform en jouw Account. 3.2 Indien je jonger bent dan zestien (16) jaar, moet je van je ouders of voogd toestemming hebben voor het aanmaken van een Account. Door deze algemene voorwaarden te accepteren, garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent en/of toestemming hebt van je ouders of voogd voor het aanmaken van een Account. 3.3 Je bent zelf verantwoordelijk voor de correctheid en compleetheid van de verstrekte gegevens alsmede voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct zijn. Je erkent en begrijpt dat de correctheid en volledigheid van de verstrekte gegevens van groot belang is voor de optimale werking van HuurwoningenMiddelburg. 3.4 De gegevens die je tijdens het registratieproces verstrekt zullen worden opgeslagen in een database en verwerkt in overeenstemming met het Privacy Statement dat je op het Platform kunt raadplegen. 3.5 Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van je wachtwoord en gebruikersnaam combinatie. Je mag je gebruikersnaam en/of wachtwoord niet aan derden verstrekken dan wel derden op enigerlei wijze toegang geven tot jouw Account. Je bent dan ook zelf aansprakelijk voor al het gebruik dat via jouw gebruikersnaam en het wachtwoord van het Platform wordt gemaakt. HuurwoningenMiddelburg mag ervan uitgaan dat jij ook daadwerkelijk degene bent die zich aanmeldt met jouw gebruikersnaam en wachtwoord. Zodra je weet of reden hebt te vermoeden dat een gebruikersnaam of wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden, moet je dat aan HuurwoningenMiddelburg laten weten. Verder heb je de verplichting om zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van het wachtwoord. 3.6 HuurwoningenMiddelburg is te allen tijde gerechtigd het Platform te wijzigen, aan te passen en/of af te sluiten zonder op enigerlei wijze schadeplichtig te worden jegens jou. Indien je je niet kunt vinden in de doorgevoerde aanpassingen en/of wijzigingen is de enige remedie om het Platform niet meer te gebruiken en je Account te verwijderen. 3.7 HuurwoningenMiddelburg behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of jouw wachtwoord en/of gebruikersnaam te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van het Platform. 3.8 HuurwoningenMiddelburg is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van het Platform door derden. 3.9 Je erkent en stemt er mee in dat je door het aanmaken van een Account, aan HuurwoningenMiddelburg automatisch een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie verleent om bepaalde gegevens uit het Account, zoals de gebruikersnaam en Accountfoto, in het kader van het aanbieden van het Platform te verveelvoudigen en openbaar te maken, bijvoorbeeld voor promotiedoeleinden. Deze licentie vervalt op het moment dat je het Studiemateriaal en/of je Account van het Platform verwijdert.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst op HuurwoningenMiddelburg 4.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de betrekkingen tussen Gebruiker en HuurwoningenMiddelburg. 4.2 De Overeenkomst tot gebruik van het HuurwoningenMiddelburg platform komt tot stand door het aanmaken van een Account. 4.3 Door het aanmaken van het Account vindt acceptatie van de algemene voorwaarden plaats. De algemene voorwaarden zullen aan Gebruiker vooraf verstrekt worden en kan altijd worden aangereikt op het Platform. 4.4 De Overeenkomst strekt alleen tot het gebruik van het platform van HuurwoningenMiddelburg en regelt uitdrukkelijk geen betrekkingen tussen huurder en verhuurder. Deze rechtsbetrekkingen dienen in aparte overeenkomsten, zoals een huurovereenkomst, geregeld te worden.

Artikel 5. Weergave op HuurwoningenMiddelburg 5.1 Alle afbeeldingen, specificaties van de Dienst(en) op HuurwoningenMiddelburg, op de leaflet, advertenties en dergelijke gelden als een weergave bij benadering 5.2 HuurwoningenMiddelburg kan niet instaan voor de juistheid en de nauwkeurigheid van deze opgaven. HuurwoningenMiddelburg is ten allen tijde bevoegd wijzigingen in de te leveren Dienst(en) aan te brengen, teneinde deze te verbeteren of om te voldoen aan enig wettelijk voorschrift 5.3 In alle gevallen waarin de Overeenkomst met Wederpartij eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling ervan noodzakelijk is, of voor zover dit uit de aard van de betreffende clausule voortvloeit.

Artikel 6. Huurwoningaanbod op HuurwoningenMiddelburg 6.1 HuurwoningenMiddelburg doet alles wat in haar macht ligt om het aanbod van Huurwoning / Huurwoningen in Middelburg zo actueel mogelijk te houden. HuurwoningenMiddelburg is niet verantwoordelijk voor de status van de Huurwoning / Huurwoningen in Middelburg . 6.2 De Verhuurder is verantwoordelijk om een Huurwoning van het platform te verwijderen zodra de Huurwoning verhuurd is. 6.3 Gebruiker dient zich bij problemen en/of geschillen ten aanzien van het gehuurde te allen tijde rechtstreeks tot Verhuurder te wenden. 6.4 HuurwoningenMiddelburg controleert de identiteit van de Verhuurder(s) niet. Gebruiker dient zelf de identiteit van verhuurder te controleren en vast te stellen. 6.5 Verhuurders kunnen zelf informatie plaatsen op de website over de Huurwoning / Huurwoningen in Middelburg . HuurwoningenMiddelburg oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. HuurwoningenMiddelburg zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via info@huurwoningennederland.nl of gebruik hier de feedback mogelijkheid van het HuurwoningenMiddelburg platform.

Artikel 7. Betalingswijze en tarieven op HuurwoningenMiddelburg 7.1 De betalingswijze en tarieven zijn vooraf aan Gebruiker verstrekt. 7.2 De betaling van een abonnement geschiedt middels iDeal. 7.3 Na het aanmaken van het Account kan een Abonnement afgesloten worden voor de toegang tot het Huurwoningaanbod voor een bepaalde periode en kan betaald worden met iDeal. Na afloop van de abonnementsperiode kan een nieuw abonnement afgesloten worden, hiervoor gelden de actuele tarieven zoals gepubliceerd op HuurwoningenMiddelburg. 7.4 Indien Gebruiker een abonnement voor een bepaalde periode heeft afgesloten, dan zal HuurwoningenMiddelburg het tarief voor die periode niet wijzigen. Na afloop van de abonnementsperiode gelden steeds de actuele tarieven voor abonnementen, zoals gepubliceerd op HuurwoningenMiddelburg. 7.5 HuurwoningenMiddelburg behoudt het recht de betalingswijze te wijzigen.

Artikel 8. Rechten en Verplichtingen van de Wederpartij 8.1 Het (elektronisch) verkeer tussen Wederpartij en andere Gebruikers van HuurwoningenMiddelburg geschiedt voor eigen rekening en risico van Wederpartij. Wederpartij zal zich onthouden van gedragingen in strijd met de Algemene Voorwaarden of de Nederlandse wet en/of regelgeving en zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldige (online) Gebruiker verwacht mag worden. Wederpartij onthoudt zich ervan HuurwoningenMiddelburg of derden bij het gebruik van de Dienst(en) of de Website te hinderen en/of schade toe te brengen. Hieronder wordt onder andere verstaan:

 • Het maken van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten;
 • Databankrechten of andere rechten van derden en/of van www.huurwoningenmiddelburg.nl;
 • Het plaatsen van incomplete en/of niet waarheidsgetrouwe informatie;
 • Het plaatsen van incomplete en/of niet waarheidsgetrouwe informatie;
 • Het plaatsen van informatie welke geen betrekking heeft op Wederpartij;
 • Het achterhouden van informatie die relevant is voor enige door de Wederpartij geplaatste Huurwoning / Huurwoningen in Middelburg ;
 • Het verwijderen en/of wijzigen van het materiaal, dat door anderen op de Website is geplaatst;
 • Het schenden van privacy of publiciteit van HuurwoningenMiddelburg;
 • Het schenden of het pogen te schenden van de veiligheid van HuurwoningenMiddelburg;
 • Het zodanig gebruik maken van de Dienst dat daardoor de juiste werking van computersystemen van HuurwoningenMiddelburg of derden wordt verhinderd, dan wel dat het gebruik door anderen van de Dienst zou kunnen worden verhinderd;
 • Het veranderen, wissen, onbruikbaar maken van gegevens van derden, dan wel gegevens van derden toevoegen;
 • Het overdragen en/of cederen van enig recht of enige verplichting, die Wederpartij op grond van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst heeft, aan derden. Onverlet het overige in dit artikel bepaalde, zal de Wederpartij zich te allen tijde onthouden van oneigenlijk gebruik van de Diensten, de Website en de gegevens waartoe middels de Diensten of de Website toegang verkregen kan worden. Onder oneigenlijk gebruik wordt mede verstaan:
 • Het ongevraagd en zonder voorafgaande toestemming verzenden van e-mails of andere elektronische berichten van commerciële aard aan Gebruikers van HuurwoningenMiddelburg ('spammen') die niet strekken tot de vervulling van een advertentie (Huurwoning in Middelburg);
 • Het benaderen van Gebruikers voor andere commerciële doeleinden dan waartoe de Gebruiker zich bij HuurwoningenMiddelburg heeft aangemeld;
 • Het langs geautomatiseerde weg, zoals met behulp van een zoekprogramma, of anderszins via de Website of onderdelen daarvan opvragen of hergebruiken van substantiële delen van de inhoud van de databank(en) van HuurwoningenMiddelburg ('spideren'/'harvesten'/'uitmelken'). Indien HuurwoningenMiddelburg een redelijk vermoeden heeft van oneigenlijk gebruik door Wederpartij, dan is Wederpartij HuurwoningenMiddelburg zonder rechterlijke tussenkomst een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van EURO 10.000 (tienduizend EURO) per gebeurtenis en is HuurwoningenMiddelburg gerechtigd om de Overeenkomst met Wederpartij met onmiddellijke ingang te ontbinden. Wederpartij, zijnde een natuurlijke persoon, geeft HuurwoningenMiddelburg toestemming tot het verzenden aan Wederpartij van ongevraagde elektronische berichten inzake nieuws, ontwikkelingen of andere informatie met betrekking tot door HuurwoningenMiddelburg verleende diensten en haar website, onverlet het recht van Wederpartij deze toestemming in de toekomst te herroepen.

Artikel 9. Huurwoningaanbod in Middelburg en verplichtingen Verhuurder op HuurwoningenMiddelburg 9.1 HuurwoningenMiddelburg geeft de Verhuurder de toestemming om zelf Huurwoning / Huurwoningen in Middelburg ter verhuur op het Platform van HuurwoningenMiddelburg te plaatsen. 9.2 De Verhuurder draagt er zorg voor dat de omschrijving van de aangeboden Huurwoning / Huurwoningen in Middelburg overeenkomt met de werkelijkheid en juist en zo volledig mogelijk is. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de Huurwoning door Huurwoningzoekenden mogelijk te maken. 9.3 De Verhuurder heeft het recht om bij de toegevoegde Huurwoning / Huurwoningen in Middelburg fotomateriaal te plaatsen op het Platform van HuurwoningenMiddelburg. 9.4 Verhuurder draagt er zorg voor dat de informatie over de inhoud van de Huurwoning / Huurwoningen in Middelburg correct is, dat fotomateriaal goed en niet misleidend is, dat de inhoud geen wet- en/of regelgeving schenden en niet aanstootgevend, obsceen, beledigend is. Tevens dient het intellectueel eigendomsrecht van derden gerespecteerd te worden. Verhuurder vrijwaart HuurwoningenMiddelburg van claims van derden voor een schending van het intellectuele eigendomsrecht. 9.5 Verhuurder dient zelf zorg te dragen dat de informatie correct en actueel is. Indien een Huurwoning in Middelburg verhuurd is, dient Verhuurder deze Huurwoning in Middelburg binnen 3 werkdagen van het Platform te verwijderen. 9.6 Het is niet toegestaan om als Verhuurder extra kosten zoals bemiddelingskosten, sleutelkosten, courtage of andere kosten naast de (kale)huurprijs en bijkomende levering en diensten te vermelden in de advertentie en aan Huurwoningzoekenden in rekening te brengen. 9.7 Indien niet voldaan wordt aan deze verplichtingen, zoals omschreven in dit artikel 9 lid 2 tot en met 6, behoudt HuurwoningenMiddelburg het recht om zonder opgave van redenen de inschrijving met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot het account geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren. In geen enkel geval heeft Verhuurder recht op enige vorm van schadeloosstelling. 9.8 Indien voor het verhuren van een Huurwoning / Huurwoningen in Middelburg een woonvergunning of onderverhuurvergunning vereist is, dan dient deze vergunning te worden aangevraagd door de Verhuurder. De kosten voor het verkrijgen van een dergelijke vergunning voor een Huurwoning / Huurwoningen in Middelburg komen nimmer voor rekening van HuurwoningenMiddelburg. 9.9 Verhuurder dient zich bij problemen/geschillen ten aanzien van het verhuurde steeds rechtstreeks tot de Huurder te wenden.

Artikel 10. Toestemming 10.1 Bij inschrijving op de website HuurwoningenMiddelburg geeft u uitdrukkelijk toestemming om telefonisch of per e-mail benaderd te worden door HuurwoningenMiddelburg met als doel Huurwoningbemiddeling in Middelburg in de ruimste zin van het woord. Daarnaast geeft u middels inschrijving op HuurwoningenMiddelburg toestemming aan HuurwoningenMiddelburg dochtermaatschappijen van HuurwoningenNederland om telefonisch of per e-mail benaderd te worden over arbeidsmarkt en studie gerelateerde onderwerpen. 10.2 HuurwoningenMiddelburg is onderdeel van HuurwoningenNederland. HuurwoningenNederland gaat vertrouwelijk om met deze gegevens en stelt deze alleen ter beschikking aan een derde met het doel studie, (uitzend-)werk te vinden of een vacature te vervullen. Ook hiervoor geeft u uitdrukkelijk toestemming bij inschrijving op HuurwoningenMiddelburg.

Artikel 11. Aansprakelijkheid van HuurwoningenMiddelburg 11.1 HuurwoningenMiddelburg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolg van het verlenen van het Platform dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, anders dan in dit artikel bepaald. 11.2 Indien HuurwoningenMiddelburg jegens jou aansprakelijk is voor schade, uit welke hoofde dan ook, is de hoogte van de daaruit voortvloeiende schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van HuurwoningenMiddelburg in het betreffende geval daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Indien de verzekering van HuurwoningenMiddelburg om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaat, gelden voor de vaststelling van de hoogte van de schadevergoeding artikelen 11.3, 11.4 en 11.5. 11.3 HuurwoningenMiddelburg is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade (zoals hieronder beschreven) die je lijdt als gevolg van een aan HuurwoningenMiddelburg toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad tot een bedrag ter grootte van de EUR 1.000,--. De totale aansprakelijkheid onder de overeenkomst zal nooit meer dan dit bedrag bedragen. 11.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: i. materiële schade aan zaken; ii. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht; iii. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel. 11.5 Iedere aansprakelijkheid van HuurwoningenMiddelburg anders dan voor directe schade, waaronder begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer en alle andere schade dan die genoemd in artikel 11.4. 11.6 Deze aansprakelijkheidsbeperking van HuurwoningenMiddelburg beoogt niet de aansprakelijkheid van HuurwoningenMiddelburg voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van HuurwoningenMiddelburg ("eigen handelen") zelf en/of haar leidinggevende ondergeschikten uit te sluiten.

Artikel 12. Overmacht 12.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen Gebruiker en HuurwoningenMiddelburg , indien sprake is van overmacht. 12.2 Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor de levering van het Platform cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van HuurwoningenMiddelburg , tekortkomingen van door HuurwoningenMiddelburg , ingeschakelde derden, storingen in de verbinding met internet, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.

Artikel 13. Beëindiging 13.1 Je hebt het recht om op elk gewenst moment het gebruik van het Platform te staken en je Account te beëindigen/ verwijderen. 13.2 HuurwoningenMiddelburg heeft het recht om jouw gebruik van het Platform te blokkeren, je af te sluiten en/of je Account te verwijderen indien je in strijd handelt met een bepaling uit deze voorwaarden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikelen 3.3, 3.4, 3 en 5.7.

Artikel 14. Rechtskeuze en jurisdictie 14.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden is Nederlands recht van toepassing. 14.2 Alle geschillen die voortvloeien uit en/of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst

Artikel 15. Varia 15.1 Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere den geheel of gedeeltelijk ongeldig worden of zijn, blijven de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht. HuurwoningenMiddelburg zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding. 15.2 HuurwoningenMiddelburg mag rechten en verplichtingen die uit de Gebruiksvoorwaarden voortvloeien, overdragen aan derden en zal je daarvan op de hoogte stellen. Indien je deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, is je enige remedie om het gebruik van het Platform te staken en je Account te beëindigen en/of te verwijderen.

PRIVACY op HuurwoningenMiddelburg HuurwoningenMiddelburg neemt de privacy van haar gebruikers zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het Privacy Statement van HuurwoningenMiddelburg uiteen gezet. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Indien de met hoofdletters geschreven woorden in dit Privacy Statement niet in het Privacy Statement zelf worden gedefinieerd, zijn ze gedefinieerd in de algemene voorwaarden van HuurwoningenMiddelburg.

• Artikel 1. Wie is HuurwoningenMiddelburg • Artikel 2. Welke informatie wordt door HuurwoningenMiddelburg verzameld en verwerkt? • Artikel 3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt HuurwoningenMiddelburg ze? • Artikel 4. Voor welke doeleinden zal HuurwoningenMiddelburg verzamelde informatie gebruiken? • Artikel 5. Op welke wijze beschermt HuurwoningenMiddelburg persoonlijke informatie? • Artikel 6. Overdracht onderneming • Artikel 7. Doorgifte naar landen buiten de EU • Artikel 8. Kennisneming en verbetering van uw gegevens • Artikel 9. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van HuurwoningenMiddelburg? • Artikel 10. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd? • Artikel 11. Vragen?

Artikel 1. Wie is HuurwoningenMiddelburg HuurwoningenMiddelburg is een onderneming die een online platform aanbiedt waarop aan gebruikers de mogelijkheid wordt geboden om onderling in contact te komen met (ver)huurders. Dit Platform wordt nader gedefinieerd in de algemene voorwaarden van HuurwoningenMiddelburg. HuurwoningenMiddelburg is gevestigd aan het Oosterland 6, 9765 BM in Paterswolde, en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 02094127. De wijze van opslaan en het gebruik van jouw persoonsgegevens zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 2. Welke informatie wordt door HuurwoningenMiddelburg verzameld en verwerkt?

Huurder Wanneer je met behulp van het Platform een Huurwoning in Middelburg wil zoeken, moet je een Account aanmaken. Wanneer een dergelijk Account wordt gecreëerd, wordt aan jou verzocht om bepaalde informatie over jezelf te verstrekken. Niet alle gegevens moeten verplicht worden verstrekt. De verstrekte informatie kun je altijd in je Account aanpassen.

Verhuurder (aanbieder van Huurwoning / Huurwoningen in Middelburg) Wanneer je met behulp van het Platform een Huurwoning in Middelburg wil aanbieden, moet je een Account aanmaken. Wanneer een dergelijk Account wordt gecreëerd, wordt aan jou verzocht om bepaalde informatie over jezelf te verstrekken. Niet alle gegevens moeten verplicht worden verstrekt. De verstrekte informatie kun je altijd in je Account aanpassen.

Automatisch gegenereerde Informatie HuurwoningenMiddelburg verzamelt van alle gebruikers Automatisch Gegenereerde Informatie. Deze informatie bestaat uit jouw surfgedrag op het Platform, zoals de pagina's die je bezoekt, hoe lang je op een bepaalde pagina blijft, wat je aanbiedt of zoekt en het gebruik dat je van je Account maakt. Verder verzamelt HuurwoningenMiddelburg ook jouw IP-adres, het type van je browser (computerprogramma om internetpagina's mee te kunnen bekijken) alsmede 'cookies'.

Artikel 3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt HuurwoningenMiddelburg ze? Bij het aanbieden van het Platform maakt HuurwoningenMiddelburg gebruik van cookies die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Cookies zijn kleine beetjes informatie die de server van HuurwoningenMiddelburg naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server van HuurwoningenMiddelburg teruggestuurd wordt. Met behulp van een cookie kan ons Platform je herkennen wanneer je opnieuw ons Platform bezoekt en kan het Platform speciaal op jou worden ingesteld. Een cookie helpt je dus tijd te besparen. Een cookie kan geen virussen verspreiden. De browser kan zo ingesteld worden dat tijdens het volgende gebruik van het Platform geen cookies worden ontvangen. In dat geval kan het echter gebeuren dat je geen of geen volledig gebruik kan maken van alle mogelijkheden van het Platform of dat geen toegang kan worden verleend tot (onderdelen van) het Platform. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies is te vinden met behulp van de Help-functie van de browser. Indien wel gebruik wordt gemaakt van cookies, adviseert HuurwoningenMiddelburg je om uit te loggen indien een publiek toegankelijke computer wordt verlaten alsmede om het verleende wachtwoord en gebruikersnaam geheim te houden.

Artikel 4. Voor welke doeleinden zal HuurwoningenMiddelburg verzamelde informatie gebruiken? Doeleinden HuurwoningenMiddelburg zal de over jou verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • om het Platform zo goed mogelijk aan jou aan te kunnen bieden;
 • om je informatie toe te zenden over het Platform;
 • om je informatie toe te zenden omtrent de eigen, gelijksoortige diensten van HuurwoningenMiddelburg;
 • om het Platform te promoten;
 • om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen en de dienst te beveiligen;
 • om informatie aan HuurwoningenNederland en haar zusterondernemingen te verstrekken;
 • om informatie toe te zenden omtrent studie en werk gerelateerde informatie;
 • om informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen en/of in het kader van een rechtszaak of bescherming van haar rechten. Gebruik door HuurwoningenMiddelburg HuurwoningenMiddelburg biedt een platform voor het in contact brengen van huurders en verhuurders. Om te zorgen dat de Huurwoning in Middelburg daadwerkelijk kunnen worden aangeboden, moet HuurwoningenMiddelburg van jouw persoonsgegevens gebruik maken. Daarnaast wil HuurwoningenMiddelburg je graag op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar Platform. Indien er een uitbreiding komt of er sprake is van een update of andere wijziging in het Platform zal HuurwoningenMiddelburg je dat laten weten. Dat geldt tevens voor de informatie omtrent betalingen. Het is niet mogelijk je voor deze berichten af te melden. In de Algemene Voorwaarden verleen je aan HuurwoningenMiddelburg het recht om de door jou ingevoerde persoonsgegevens (zoals gebruikersnaam en profielfoto) en Studiemateriaal openbaar te maken en te verveelvoudigen in het kader van het aanbieden van het Platform. Dit betekent onder meer dat HuurwoningenMiddelburg bepaalde door jou verstrekte persoonsgegevens kan gebruiken voor de promotie van het Platform. Gebruik door derden Zonder expliciete toestemming zal HuurwoningenMiddelburg jouw persoonsgegevens aan HuurwoningenNederland en haar zusterondernemingen verstrekken. HuurwoningenMiddelburg zal echter geen persoonsgegevens, buiten HuurwoningenNederland, aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame). HuurwoningenMiddelburg kan jouw persoonsgegevens wel verstrekken aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor het aanbieden van het Platform en/of voor zover het gegevens betreft die niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals Automatisch Gegenereerde Informatie met uitsluiting van het IP-adres) en dus geen persoonsgegevens zijn. Tot slot kan HuurwoningenMiddelburg jouw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien ze daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, ze daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval ze dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten. Google Analytics Het Platform maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies zoals beschreven in paragraaf 3 hierboven om HuurwoningenMiddelburg te helpen analyseren hoe jij van het Platform gebruik maakt. De door het cookie gegenereerde informatie (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om voor HuurwoningenMiddelburg bij te houden hoe je het Platform gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor HuurwoningenMiddelburg en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internet gebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren zoals beschreven in paragraaf 3. Je geeft hierbij toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Artikel 5. Op welke wijze beschermt HuurwoningenMiddelburg persoonlijke informatie? HuurwoningenMiddelburg heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo is het Platform zodanig beveiligd dat deze omgeving zonder inlogcodes niet van buitenaf te benaderen is. Jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen ongewenst gebruik door middel van een gebruikersnaam en een wachtwoord. Daarnaast is het contact met het Platform zelf ook beveiligd. Deze beveiliging is te herkennen aan de vermelding 'https' in de URL (de webadres-balk) van de browser alsmede door middel van de afbeelding van een gesloten slotje onderin het computerscherm. Indien tweemaal op het slotje wordt geklikt, kan worden gecontroleerd of er veilig contact is gemaakt met het Platform.

Artikel 6. Overdracht onderneming Bij de verdere groei en ontwikkeling van HuurwoningenMiddelburg, kan het voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde partij of dat HuurwoningenMiddelburg fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook jouw persoonsgegevens worden overgedragen.

Artikel 7. Doorgifte naar landen buiten de EU Gezien het feit dat HuurwoningenMiddelburg gebruik maakt van Google Analytics, zoals hierboven beschreven in paragraaf 4, geeft HuurwoningenMiddelburg persoonsgegevens van u door aan de Verenigde Staten. Google Analytics is als onderdeel van Google aangesloten bij het Safe Harbor programma. Dat betekent dat Google passende maatregelen heeft genomen om jouw persoonsgegevens te kunnen beschermen. Op grond hiervan is HuurwoningenMiddelburg gerechtigd jouw persoonsgegevens aan Google door te geven voor de doelen als beschreven in paragraaf 4 laatste alinea beschreven.

Artikel 8. Kennisneming en verbetering van uw gegevens. Je kunt je eigen persoonsgegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je Account. Indien je een overzicht wil hebben van alle persoonsgegevens die HuurwoningenMiddelburg over jou heeft vastgelegd, kun je bij HuurwoningenMiddelburg een verzoek tot inzage doen. HuurwoningenMiddelburg zal dit overzicht binnen vier (4) weken aan je toezenden. Vervolgens kun je HuurwoningenMiddelburg verzoeken de verzamelde persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. HuurwoningenMiddelburg zal je binnen vier (4) weken laten weten of ze aan je verzoek zal voldoen. Voor een verzoek tot inzage en/of verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming, kun je contact opnemen met info@huurwoningennederland.nl.

Artikel 9. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van HuurwoningenMiddelburg? Het Platform kan hyperlinks bevatten waarmee je het Platform verlaat en op websites van derde partijen terecht komt. HuurwoningenMiddelburg heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy statement van toepassing is. Dit Privacy Statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die via het Platform zijn verkregen. HuurwoningenMiddelburg accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

Artikel 10. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd? Dit Privacy Statement van HuurwoningenMiddelburg kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt via het Platform.

Artikel 11. Vragen? Als je nog vragen hebt over dit Privacy Statement dan kun je een e-mail sturen aan info@huurwoningennederland.nl.